...
:*

پ.ن. خواستم بگم که کول واتر‌ (دخترونه) هم خوب عطریه. قبل از اینکه برین تو رخت خواب به خودتون کول واتر بزنین ٬ شاید لازم شد. باشد که رستگار شوید.