...
دو فاصله کوتاه

یک

فاصله را تو یادم دادی
وقتی با لبخند
دور شدی از من
عکاس بهتر از ما فاصله را می‌فهمید
تو در عکس نیستی
فاصله یعنی تو

دو

اما... اگر... شاید
اما گناه من نبود
اگر تو را برای من ننوشتند
شاید من اشتباه کردم
اما اگر شاید نبود
حتما گناه من نبود
تو را با فاصله برای من نوشتند

فریاد شیری
آغوش من از سفر پر است
نشر نیم نگاه،1380