...
جادوی شیرین٬
همیشه عاشق
همیشه سربی

جادوی تلخ٬
سنگین. مثل آب.

جادوی تلخ‌تر ٬
همیشه بی‌قرار
ولی
سنگین‌تر
خانه را ترک کن
رو به غروب

جادوی تلخ‌ترین ؛
تنها عاشق فرشته‌ها میشوی
فرشته‌ها دورند

جادوی‌ خسته‌ترین؛
عاشق بمان
هنگام غروب فرشته‌ها را نمیتوان دید

جادوی طولانی
شب دراز است
مثل راه

جادوی آخر
فرشته منتظر است

جادوی راه
صبح در میدان جنگ پاره میشود

جادوی جنگ
فرشته‌ها نمیجنگند
برای فرشته‌ها میجنگند

جادوی پایان راه
چون پادشاهی شکست خورده