...
هوی
دیدی ؟
آدم وقتی دلش تنگ میشه بیشتر دوست دارتت
ازاون ورم اصن دوست ندارتت
بد خل میشه
:)
دیدی ؟
گاو.