...
خلاصه‌ی غرایز حیوانی آدم خلاصه میشه تو یکی کتک زدن ٬ یکی هم بغل کردن. اینو به معلمای دینی یاد بدین.

پ.ن. من الان خیلی حیوونم . یکی بیاد ارضام کنه لطفاً.