...
.......

دانلود

مدتهاست ماه را نديده ام . ماه كه نباشد ، نه مي شود سر چرخاند و از شانهء راست به جائي خيره ماند و آرزوئي را زمزمه كرد و نه مي شود ديوانه شد و به سيم آخر زد و دوباره هوس عاشقي كرد ...
پنجرهء اين اتاق ، در مسير نگاه ماه نيست ... بايد بروم ، تا هنوز چيزي در من باقي ست .