...
دیدی از خودت بدت میاد ؟
دیدی خیلی از خودت بدت میاد ؟
دیدی خیلی خیلی از خودت بدت میاد ؟
دیدی ؟
دیدی ؟

هر کاریشم که بکنی خودت همیشه پیش خودتی
بدتم که میاد
حتی نمیتونی بهش بگی برو بمیر

چون خودتی !