...
دیدی با خودت حرف میزنی ؟
دیدی بعد سعی میکنی خودت رو خر کنی ؟
دیدی بعد بعضی وقتا خودتو دلداری میدی ؟

دیدی ؟

بعضی وقتا دقت میکنی میبینی داری با خودت حرف میزنی .. بعد بعضی وقتا تند تند حرف میزنی
میدونی حرفا و لحن حرف زدنت یه پترن خاصی داره ؟
آره ؟

پس میدونی که بعد الان یه هو چی میشه دیگه ؟ آره ؟
خیلی بده که میدونی
خیلی بده که آدم چیزای بد رو جلو جلو بدونه.