...
پست بلندمه.
از اون دری وریا.

ضعیف شدم.
نمیتونم حتی دری وری بگم !