...
خون آروم میکنه.
ولی باید ببینیش.
چشام درد میکنه
باید بتونی باز نگهش داری تا ببینی