...
زندگی، شبیه داستان که میشه ، دیگر نمیشه نویسنده‌ی اون رو بخشید ...