...
من حاضرم زندگیم رو بدم این دختره رو از نزدیک ( مقادیر خوبی نزدیک !‌ ) ببینم.

خاک تو سرم که بازم عاشق دخترای تو عکسای رو دسکتاپم شدم.