...
سايه فروش ِ سال ديده ی سر خورده ی سر فروبرده‌ی متولد کروکودیل ناز عشقولی جولیا جونینا ٬ تولدت مبارک هزار تا :* (از مدل تفکی که جیغ بزنی بعد تیریپ لبخند ج.‌ل.‌و بیایا :-) سالی پر از کروکودیل٬ سوسمار و دوست دختر برای شما آرزو داریم.
امضا: شبه پروردگار.

هله، نوميد نباشی که تو را يار برانَد
گرت امروز براند نه که فردات بخوانَد؟
در اگر بر تو ببندد، مرو و صبر کن آن جا
ز پس ِ صبر تو را او به سر ِ صدر نشاند
و اگر بر تو ببندد همه ره ها و گذرها
ره پنهان بنمايد که کس آن راه ندان ...