...
تو چشمام
نگاه نکن
نگاه نکن
بهت نمیگم چرا
ولی نگاه نکن