...
آهای دخترا
نصف شب که شد
زنگ بزنید به پسرا
از خواب بیدارشون کنین و بگین زنگ زدم قربونم بری
مجبورش کنید تو خواب قربونتون بره
بعد وسطاش یه جوری که نفهمه و چشماش اوفتاده رو هم ٬ قربونش برید
اگه هم فهمید گوشی رو قطع کنید
فرداشم میتونین انکار کنین . بگین همه‌ش خیال بوده ٬ خواب دیدی .
بعد قیافه‌ی پسره رو نیگا کنید
قشنگ میشه
میتونین تو دلتون بخندین

همین.