...
اینا حرفام نبود
هیچکدومشون
یه چیزای دیگه میخواستم بگم
خوب؟

چی میخواستم بگم ؟
خب ،
نمیگم.