...
نشستی و داری مثل گاو کار مکنی
غرق شدی
بعد دیدی یه هو افتخاری میخونه
معلوم هم نیست از کجا شروع میشه و تو کدوم دایرکتوری بوده که وین امپ دستش به اون رسیده ولی یه هو با اون صدای نکبتش شروع میکنه به خوندن
بعد تو میخندی میگی بابا اینم که ریده با این سنتی خوندنش
بعد دوباره داری مثل گاو کارات رو میکنی
بعد
یه هو
همون نکبت
با همون صدای مسخره ش
میبرتت دو سال عقب
میبرتت فرحزاد
درکه
جمشیدیه
همون جا ها که به جای صدای ریمون و سینائید و آلانیس باید صدای علیرضا افتخاری رو بشنوی
دیدی یه هو همه چی روشن میشه ؟
دیدی یه هو بعدش چشات گیر میکنه رو شمعای سبزی که روی میزته ؟
دیدی یه هو حواست میره به اون سی دی های نکبتی که رو میزت داره خاک میخوره ؟
دیدی همون موقع یه هو یه ایمیل میاد که مامانت توش نوشته به امید آینده ؟
دیدی یه هو ، یه هوی یه هو خیس میشی ؟
خیس خیس .
دیدی ؟