...
تو از عاشق شدن میترسی
پس
چشم هات رو میبندی و با لجبازی اصرار میکنی که عاشق نیستی
ولی
وقتی چشم هات رو باز میکنی
دیگه خیلی دیر شده

خیلی.