...
برف اومده
سفیده
همه‌ش
برف بدون جای پا
برف لگد نخورده
برف پاک
برف سفید
برف اومده
برف ...