...
به چشمای بسته راحت‌تر میشه اعتماد عادت کرد ٬ یا به چشمای باز ؟