...
دیدی؟
دیدی یه چیزی, یه موقعیتی, یه کاری, یه آدمی, یه حسی, یا هرچیزه دیگه ای حالا
دیدی بعضی وقتا فک می کنی تو مشتته؟
بهش میرسی
نزدیک میشی
مال خودت میشه
دیدی؟
بعد دیدی وقتی مشتتو یهویی باز میکنی می بینی هیچی توش نیست
اینهمه وقت گول خورده بودی؟
دیدی یا نه؟
هان؟