...
دری که کوبه ندارد کسی نخواهد کوفت
در انتظار مباش