...
میریم بالای کوه
توی غار
منتظر وحی میشیم.
ساکت
ساکته ساکت
ساکته ساکته ساکت
.