...
پنجره بازه
پشت سرت
باد میاد
با بوی برف

فکرش رو بکن
سرت رو برمیگردونی که اون تپه ی جلوی بلوک خونتون تو اکباتان رو ببینی
نیست

میفمی ؟