...
بعضی وقتا هم اونقدر دلم براش میسوزه که حتی نمیتونم ازش بدمم بیاد
اینهمه میسوزه
می فهمی؟
عینهو تف
دیدی گاهی اوقات دلت میخواد متنفر باشی ولی نمیشه ؟
دیدی بلد نیستی ؟