...
فرض کن
میشینی
پیانو میزنی
مست میشی
همونجا رو صندلی خوابت می‌بره
خواب آبی خالی می‌بینی
خالیه خالیه خالی