...
میشینی
چشات رو هم میبندی
یکی هم میشینه کنارت
یکی !
دستشو میندازه دور گردنت
پیشونیتو هم می‌چسبونه به لبش
موهاتو همونجوری ناز میکنه
پیشونیتو هم آروم آروم بوسای ریز کوچولو
با اون یکی دستشم دستنو میگیره و با شستش روی استخون انگشتات آروم حرکت میکنه
تو ؟
چشماتو می بندی و همه چیو براش میگی
خیلی چیزا
خیلی