...
یکی از کارایی که من تا زنده م همیشه حسرتش رو میخورم اینه که هیچوقت نشد ما تو پارکینگای اکباتان قایم موشک بازی کنیم.