...
آها راستی سکوهای دم بلوکای اکباتان هم لطفا با همون زلزله نابود شن پلیز.