...
.....
يه چيزی کمه
يه چيزی که دقيقن نمی دونم چيه
اما فکر می کنم بايد خيلی گنده باشه
چون جای خاليش خيلی زياده
زياد ِ زياد