...
آروم باش.
آرومه آرومه آروم
خیلی آروم باش
آروم نفس بکش
آروم
میتونی هم به دیوار تکیه بدی
فکر هم میتونی بکنی
چشمات رو هم نباید ببندی
آروم به اون گوشه نگا کن
میبینی؟
هیچی نیست
فقط آروم باش.