...
رابطه ی مستقیمی وجود داره بین تعداد کاپیتان بلک هایی که دود میکنی با عمق تهی بودنت

آروم باش.
خیلی آروم باش ...