...
دیدی فرشته ها بال دارن؟
دو تا بال بزرگ سفید، با یه عالمه پر نرم، که آخر هر کدوم از این پرها یه جورایی به صورتی می زنه
دو تا بال کلفت و گرم
ما که فرشته نیستیم، ماها دست داریم، ما ها وقتی میخوایم بغل کنیم دستامونو دور آدممون حلقه می کنیم، یه جوری یعنی داریم توی تن خودمون قایمش می کنیم، ولی آخه با دو تا دست، هرچقدرم تو چاق باشی و این دو تا دستات کلفت باشن، نمیتونی که همه ی تنش را قایم کنی
ولی فکرشو بکن
تو اگه یه فرشته باشی
تو اگه یه جفت بال داشته باشی
ببین چه قشنگ میتونی همه ی تنش را بغل کنی
دلت میخواست یه فرشته بغلت می کرد؟