...
همه چی رو دور تنده
من اسلوموشن م ولی
فک کنم استخر گنده میخوام
استخر خیلی خیلی گنده
که نتونم یه طول را هم شنا کنم
وسطش کم بیارم و مسیرمو کج کنم برم کنار استخر
دیوارشو بگیرم و بیام بالا
بعد خودمو تا نصفه که کشیدم بیرون دیگه بیشترشو نتونم
همونجوری بمونم
تا نجات غریقه سوت بزنه که یعنی سانس شما تموم شد
برید خونه هاتون