...

باد میاد .. باد میاد ... خیلی ... خیلی .... خیلی ...
میاد و میبرتت یه جای دور ... خیلی دور ، خیلی ... خیلی .. خیلی ...