...
عین ژله
شفاف
رنگی
لیز
شیرین
خوشبو
درست عین ژله
نمیدونم چی عین ژله هستا
فقط میدونم که درست عین ژله است