...
......

وقتی جای خوابم عوض میشه تا یه مدت ترشحات مغزم unknown میشن
حتما باید یه مدت بگذره تا بشه ازشون استفاده کرد

اینو تو کاتالوگم نوشته