...
آهای دخترا
دونه دونه باید بیام بهتون بگم؟
برید موهاتون رو کوتاه کنین ٬ قرمز رنگ کنین. بیاین کارتون دارم.
آها راستی قبل اینکه بیاین حمومم برین ٬ عطرتون رو هم بزنین.
عجله کنین.