...
به شال گردنم عطر تو را می زنم
میرم بیرون
سوز سرد میاد، دماغ و گوشام یخ می کنه
شالمو محکم می پیچم دور گردنم و صورتم که باد نخوره
گرم میشم
چشمامو اگه ببنده
میتونم فک کنم که مال بغل توئه
هم گرماش
هم بوش