...
من خودمو دوست دارم
من جایزه دوست دارم
وقتی هیشکی بهت جایزه نمیده فک کنم مجبوری خودت برای خودت جایزه بخری دیگه
من برای خودم جایزه می خرم
ولی آخه همه مزه جایزه به اینه که ندونی توش چیه و وقتی که بازش می کنی هیجان زده بشی و چشمات برق بزنه
وقتی خودت برای خودت جایزه بخری میدونی توش چیه دیگه، اینجوری هم که خوب مزه نداره
هومممم
من برای اینکه جایزه م مزه داشته باشه
میرم برای خودم تخم مرغ شانسی می خرم
بعد تخم مرغه را به خودم جایزه میدم
بعد به خودم میگم واااااای! جایزه! حالا بازش کنم ببینم توش چیه!
بعدش باز می کنم و توشو می بینم
بعد خیلی مزه داره، چشمام برق میزنه
مخصوصا وقتی ازین تیکه تیکه ها باشه که باید بشینم به هم وصلشون کنم
هوم
همین :)