...
پیشی پیشی ملوسم
بیا اصنم نمیخوام ببوسمت
بیا بریم کوه
شکار آهو
بعد آتیش روشن کنیم
کباب درست کنیم
کباب بخوریم به به
با ر ِد واین اصل شیراز !
با طعم آلو
به به
آتیش که داریم
شبم که شده
مستم که هستیم
به به
اونوقت من میشم هیروی تو ٬ تو میشی درتی وومن من
هممممم
:)
حالا من پیشیمو میبوسم
به به
به به به به
:)