...
...من را ببرید بالای یک تپه چال کنید
آن تپه دور افتاده ها
نه آن جنده ها
و بعد او را پا برهنه تبعید کنید به یک تپه ی دور افتاده ی خیس
تا پاهایش فرو برود در من و ساکت شوم
از شر بر آمدگی های زندگی