...
به هنگام، بازگرد
منتظرت خواهيم ماند
من و تنهائی م..