...
که دروغی تو دروغ ٬ که فریبی تو فریب.

پ.ن. بعضی وقتا با خودم فکر می‌کردم مگه میشه این صدا عوض بشه ...