...
خدای عزیز٬
صدوده سال٬ خیلی‌ست . فکر می‌کنم مردنم شروع شده است.
اسکار