...
آدم هایی
که اونقدر تنهان
که به خدا فکر می کنن ...