...
تمام ظرفیتت رو جمع میکنی و منتظر یه بسته میشینی ...