...
خیلی بده که صدای آدما رو وقتی عوض میشه بفهمی. خیلی.