...
آدمای خسته
آدمای خسته
آدمای خسته
آدمای خسته
آدمای خسته
.
.
.
آدمایی که دیگه همدیگه رو هیچ‌وقت نمیبوسند.
.
.
.
آدمای خسته
آدمای خسته
آدمای خسته
آدمای خسته
آدمای خسته
.
.
.