...


اون موقع که خودتو رسوندی کنار استخر
دیوارشو گرفتی که بیای بالا
اون‌موقع که خودتو تا نصفه کشیدی بیرون ولی بیشتر نمیتونی
همون موقع که تکیه دادی به دیوار
اونموقع که آب گرم رو تنت لیز میخوره
چشمات رو ببند
به دخترک سرخپوستی که عاشق مترسک مزرعه‌شون شده
به اون فکر کن.
Let's dream one more time...